Verkoopsvoorwaarden – Privacy – Contact

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AV) regelen de verkoop van producten gedaan op deze website aan de klanten. Elke bestelling door de klant impliceert zijn aanvaarding zonder voorbehoud van welke aard dan ook van de AV. De AV zijn alleen van toepassing op de betrekkingen van TopCultures met haar klant, met uitsluiting van enig document dat uitgaat van de klant. Van de AV kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst die door TopCultures naar behoren is ondertekend.

Contactgegevens

TopCultures bv
Vennenlaan 3
B-2980 Zoersel
Tel: +32 479644899
E-mail: info@topcultures.com

Waarborgen en verklaringen van de klant

De klant garandeert TopCultures dat hij meerderjarig is en de volledige rechtsbevoegdheid heeft om zich te verbinden met betrekking tot deze AV. De klant garandeert TopCultures dat de aankoop van producten geen verband houdt met een professionele activiteit en uitsluitend bestemd is voor privégebruik.

Bestellingen

De bestellingen kunnen alleen worden gedaan via deze website door de procedure te volgen zoals aangegeven. De bestelling is bindend van zodra de klant zijn bestelling bevestigt door te klikken op de knop “Bestelling bevestigen”. Zodra de bestelling bevestigd is, ontvangt de klant een e-mailbevestiging die de aanvaarding van de bestelling door TopCultures betekent. TopCultures behoudt zich echter het recht voor om een bestelling te annuleren of niet te bevestigen in geval van gebrek aan betaling van de bestelling, insolventie van de klant of eerdere betalingsachterstand.

Prijs

De prijs van de producten gepubliceerd op deze website is te lezen in Euro, alle kosten en belastingen inbegrepen, met uitsluiting van douane- en invoerrechten voor leveringen buiten de Europese Unie. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Verzendbeleid

Wij hanteren een vast verzendtarief van 4,00€ tot 5,00€ voor alle landen, ongeacht het aantal starters dat u bestelt.
Wij verzenden per post binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Bestellingen worden geleverd zonder tracking code. De exacte leveringsdatum kan niet op voorhand worden gegarandeerd en hangt af van het land van bestemming, maar duurt meestal drie tot tien werkdagen. Het is mogelijk dat de douane uw pakket inspecteert, in welk geval de levering langer kan duren. Als je bestelling niet binnen 1 maand na ontvangst van je betaling aankomt en als het adres dat je ons hebt opgegeven juist en volledig is, zullen we je bestelling opnieuw verzenden of je een volledige terugbetaling aanbieden.
Topcultures is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten en belastingen die op uw bestelling worden geheven. Alle kosten die tijdens of na de verzending worden opgelegd, zijn voor rekening van de klant (tarieven, belastingen, enz.).

Terugtrekking

Overeenkomstig de Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de klant het recht aan TopCultures mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In dat geval moet de klant de ongeopende en onbeschadigde producten op zijn kosten terugsturen naar TopCultures. Binnen dertig 30 dagen na ontvangst zal TopCultures de volledige prijs van het product terugbetalen, inclusief verpakkings- en leveringskosten. Na deze termijn van zeven 7 werkdagen wordt de levering van het product als bevredigend beschouwd en kan, behoudens latente gebreken van het product, geen enkele klacht meer worden ingediend bij TopCultures.

Verantwoordelijkheid

TopCultures wijst elke aansprakelijkheid af in geval van overmacht, met inbegrip van een voorraadbreuk, staatsgreep, staking of indien de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. De producten zijn in overeenstemming met de Belgische en Europese reglementaire vereisten. TopCultures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-conformiteit van de producten met de reglementaire vereisten of wetgeving van andere landen. Klanten die onze starters ontvangen zijn verantwoordelijk voor hun veilige opslag, behandeling en gebruik. TopCultures kan geen claims in behandeling nemen of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van haar starters.

Voedselveiligheid van rauwe tempeh

Rauwe tempeh of oncom is bedoeld om gekookt te worden tot een interne temperatuur van minimaal 80°C (176°F) gedurende minimaal 60 seconden. Na het hanteren van rauwe tempeh of oncom moet u uw handen en alle oppervlakken, snijplanken, messen en keukengerei wassen met zeep en heet water.

Informatie beschikbaar op deze website

Ondanks de inspanningen van TopCultures, kunnen onnauwkeurige informatie, onjuiste informatie of weglatingen voorkomen bij het updaten van de informatie die op de site wordt gepresenteerd. TopCultures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze onnauwkeurige of onjuiste informatie of weglatingen, met inbegrip van het geval waarin de prijs op de site duidelijk onjuist is.

Intellectueel eigendom

De merken, namen, logo’s, verpakkingen en samenstelling van de producten, al dan niet gedeponeerd, zijn het intellectuele eigendom van TopCultures, en de klant is alleen gemachtigd om ze te gebruiken voor privédoeleinden. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de site, en van elke tekst of afbeelding die op de site voorkomt, is strikt verboden.

Conflicten

Elk geschil dat niet in der minne is geschikt, zal definitief worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Turnhout, in het Nederlands. Het Belgisch recht is het enige toepasselijk recht.

Privacy – GDPR

TopCultures verbindt zich ertoe de door de klant verstrekte gegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese GDPR-reglementering. De gegevens van de klant kunnen door TopCultures worden gebruikt om hem commerciële aanbiedingen of informatie over haar producten te sturen, maar zullen niet aan derden worden doorgegeven. In overeenstemming met de wetgeving, heeft de klant het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met TopCultures.

Cookies

Deze website gebruikt alleen essentiële cookies. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account en producten aan uw winkelwagen toe te voegen en veilig af te rekenen.